Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

I CONCURS DE RELATS BREUS I POESIA ONLINE PER A JOVES DE BLANES


Camí de tornada


Menú principalI CONCURS DE RELATS BREUS I POESIA ONLINE PER A JOVES DE BLANES


L’Ajuntament de Blanes us proposa quelcom diferent i creatiu en aquests dies complicats que estem vivim. Per això comptem amb l’ajuda inestimable de la nostra Alba Saskia que serà la protagonista en aquest primer concurs de relats breus i poesia online per a joves.

L’objectiu d’aquest concurs és poder escapar momentàniament del confinament fent servir la imaginació i l’escriptura; per això us proposem que escriviu un relat o una poesia i ens les envieu per correu electrònic a joventut.blanes@gmail.comBASES DEL CONCURS


1. Participants: Podran participar tots els i les joves del municipi de Blanes d’entre 14 29 anys, sempre que les obres que es presentin estiguin escrites en llengua catalana o castellana, siguin originals i inèdites. La participació dels menors estarà sotmesa al previ consentiment per escrit dels pares o tutors dels joves (adjuntem full de consentiment).

2. Categories i modalitats: Hi haurà dues categories: Categoria Teenager (joves entre 14 i 18 anys) i Categoria Juvenil (joves entre 19 i 29 anys). Dintre de cada categoria hi haurà dues modalitats: relat breu i poesia.

3. Característiques i presentació de les obres:

- Extensió: màxim de 3 pàgines numerades en cas del relat breu i de 30 versos en el cas de la poesia. En ambdós casos la mida dels documents electrònics ha de ser equivalent a un A4 .

- Format: lletra Arial de cos 11 a 1,5 punts d’interlineat en document PDF.

- Presentació: Caldrà enviar els escrits a joventut.blanes@gmail.com indicant “Concurs de relats breus i poesia online” i la modalitat en què es participa (relat breu o poesia).

- Cada participant només podrà presentar una obra per modalitat; és a dir, si t’agrada tant la prosa com la poesia; pots presentar un relat breu i també una poesia. Tota redacció que no tingui el nom propi i DNI així com full de consentiment de pares o tutors en cas de menors, quedarà fora del concurs. També s’haurà d’indicar un número de telèfon per poder notificar en cas de ser guanyador/ora del concurs.

4. Termini: El termini de presentació de les obres s’iniciarà el 23 d’abril i es tancarà el 31 de maig. No s’admetran participacions fora d’aquest termini.

5. Temàtica del concurs: La temàtica és totalment lliure, es valorarà la originalitat del text, essent imprescindible que l’obra sigui inèdita.

6. Jurat i veredicte: La jutgessa del concurs serà l’escriptora Alba Saskia Rivas ,el seu veredicte serà inapel·lable i es farà públic a través de les xarxes socials de Joventut de Blanes i en el Casal Jove de Blanes. Si per causes imprevisibles no fos possible la seva participació, l’àrea de Joventut nomenarà un altre jutge o jutgessa.

7. Premis: Hi haurà 2 premis per categoria, un corresponent a la modalitat de relat breu i l’altre a la de poesia. També, a criteri de la jutgessa, es podran concedir un màxim de 2 accèssits.
L’Alba Saskia proposarà a l’àrea de Joventut els premis per als guanyadors del concurs que podran consistir en lots de llibres, estilogràfiques o altre material relacionat amb l’art de la literatura i la lectura.

8. Notificació i lliurament del premi: Es notificarà a la persona guanyadora a través del mail on s’ha enviat el relat i a través del número de telèfon facilitat en el mateix. El lliurament de premi es realitzarà en el Casal de Joves de Blanes i la data s’anunciarà a través de les xarxes socials de Joventut de Blanes.

9. Propietat de les obres: Les obres presentades podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Blanes per a la seva publicació i exhibició al Casal Jove de Blanes o a través qualsevol altre mitjà que consideri convenient.


L’ajuntament de Blanes es reserva el dret a poder modificar o cancel·lar les actuals condicions per qualsevol cas fortuït o de força major que pogués impedir el bon funcionament i/o l’atorgament de premis.

Blanes, 23 d’abril de 2020


PROTECCIÓ DE DADES

Aquest text informa del tractament de dades que porta a terme l’àrea de Joventut serà exclusivament per la gestió del “Concurs de relats breus i poesia online per a joves de Blanes”, donant compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.


Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, cancel·lació, oposició i portabilitat dirigint-se al correu electrònic de joventut.blanes@gmail.comFull de consentiment de pares mares o tutors menors d'edat


Bases concurs de relats breus i poesia online per a joves 218 Kb
Data de realització: 04/23/2020 | Data de la darrera actualització: 04/23/2020

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300